• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

O Agenciji PDF Ispis E-mail

Image

Imajući u vidu Konvenciju o svjetskoj baštini i Operativne smjernice za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005.godine), za vršenje određenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom (UNESCO) i primjene tih pristupa u širem okruženju starog dijela grada (naučno i arheološko istraživanje, restauracija, nova uporaba i stalni nadzor), Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" .

Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pravnog lica i status samostalne gradske upravne organizacije. Agencija Stari Grad je u svom djelovanju odgovorna Gradskom vijeću i gradonačelniku. Agencija Stari Grad je obavezna na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvještaj o svom radu. U skladu sa načelom transparentnosti, Agencija Stari Grad je obavezna pružati obavještenja i davati podatke o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informisanja. Sredstva za rad Agencije Stari Grad utvrđuju se u budžetu Grada Mostara. Prihodi koje Agencija ostvari svojom djelatnošću čine budžetska sredstva Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom, budžetom Grada.
 
Izrada glavnog projekta žičare-uspinjače na Stjepan grad u Blagaju
17/11/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga: Izrada Glavnog projektasa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad). (Odluka broj: I-2 [ ... ]


Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar
17/11/2017
article thumbnail

Donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradsk [ ... ]


Izrada projekta konzervatorskih radova - utvrda Stjepan grad IV faza
14/11/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga za "Izrada projekta konzervatorskih radova na Tekućem održavanju srednjovjekovnog grada - utvrda Stjepan grad u  [ ... ]


Plan nabavki Agencije "Stari grad"
07/11/2017
article thumbnail

  Agencija "Stari grad" Mostar je ažurirala Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu. 


Prethodni sadržaji