• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

O Agenciji PDF Ispis E-mail

Image

Imajući u vidu Konvenciju o svjetskoj baštini i Operativne smjernice za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005.godine), za vršenje određenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom (UNESCO) i primjene tih pristupa u širem okruženju starog dijela grada (naučno i arheološko istraživanje, restauracija, nova uporaba i stalni nadzor), Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" .

Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pravnog lica i status samostalne gradske upravne organizacije. Agencija Stari Grad je u svom djelovanju odgovorna Gradskom vijeću i gradonačelniku. Agencija Stari Grad je obavezna na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvještaj o svom radu. U skladu sa načelom transparentnosti, Agencija Stari Grad je obavezna pružati obavještenja i davati podatke o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informisanja. Sredstva za rad Agencije Stari Grad utvrđuju se u budžetu Grada Mostara. Prihodi koje Agencija ostvari svojom djelatnošću čine budžetska sredstva Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom, budžetom Grada.
 
Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru
29/12/2017
article thumbnai

Pokrenut postupak javne nabave radova za "Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru". (Odluka broj: I-25-850/17 od 08.12.2017. godine). Na portalu Agencije za javne nabavke [ ... ]


Rekonstrukcija Stare Biskupije u Vukodolu (nastavak predviđenih radova za 2017)
14/12/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak nabave radova putem konkurentskog zahtjeva  za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Postupak će biti sporoveden E-aukc [ ... ]


Karađoz-begov most u Blagaju
05/12/2017
article thumbnail

Donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga obavljanja predhodnih radova istražnog karaktera sa izradom projekta restauracije Karađoz-begova mosta u Blagaju kod Mostara. (Odluka  [ ... ]


Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017
05/12/2017
article thumbnail

Do izmjene i dopune Plana javnih nabavki Agencije "Stari grad" Mostar je došlo usljed neplaniranih aktivnosti, a po Rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove br [ ... ]


Prethodni sadržaji