• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina (nastavak obnove)
Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina (nastavak obnove) PDF Ispis E-mail

Image

Tekuće održavanje i konzervacija zidina starog grada Blagaja (Stjepan grad) III Faza (nastavak obnove)

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III faza (nastavak obnove)“. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 84.199,05 KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvođenjem ovih radova je dobila firma ARHI-Plus sa kojom je potpisan Ugovor 11.07.2016. godine, a vrijednost usluga iznosi 4.071,60KM (sa PDV-om). Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2016. godinu, a voditelj postupka ispred Agencije „Stari grad“ je gosp. Anto Šain dipl.ing.građ.

Izvođač se obavezao da će radove izvršiti u roku od 120 radnih dana, a isti su počeli dana 11.07.2016. godine.

U skladu sa okončanom situacijom izvedeni su slijedeći radovi:

PRIPREMNI RADOVI

Na lokalciji (unutar i van bedema grada) skupiti, očistiti, sortirati i deponirati obrušeni kamen radi ponovne ugradnje.

Izvršiti potrebno čišćenje grada od raslinja.

Izvršiti pripremu terena za montiranje skele, te njena montaža i demontaža.

KAMENOREZAČKI I ZIDARSKI RADOVI

Demontaža ne konsolidiranog kamena uz obrušeno zidno platno, te ga pripremiti za ponovnu ugradnju.

Nabavka, transport i izrada skele za podupiranje zidane konstrukcije prilikom demontaže kamena, te oplata za izvođenje lučnih otvora.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 30:70.

Nabavka, transport i zidanje krune zida postojećim i novim kamenom u omjeru 50:50.

Obrada i zidanje špaleta otvora u zidu sa dva lica, izrada lučnih nadvoja od kamena, te povezivanje sa postojećim licem zida starim i novim kamenom.

Nabavka, transport i injektiranje injekcione mase na bazi kreča u vidljive pukotine zidova.

Nabavka, transport i zidanje krune zida. Koristi se postojeći i novi kamen u omjeru 50:50. Kruna zida se radi sa blagim nagibom prema vani.

Nabavka, transport i zidanje zida sa dva lica postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 40:60.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka, transport i ugradnja maltera za dersovanje zidova, bedema i kule krečnim malterom.

Oslonci stropnih greda, ležišnice. Dobava materijala, priprema građe i ugradnja drvenih hrastovih greda-ležišnica u kamene zidove.

Transport zemlje, šuta i nepotrebnog materijala sa gradilišta improvizovanom žičarom, te utovar i transport do gradske deponije.

Firma "Građevinar Fajić" je 21.10.2016. godine obavjestila investitora ("Agenciju Stari grad") o završetku radova na projektu "Tekuće održavanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III faza (nastavak obnove). Dana 27.10.2016. godine, Komisija za pregled izvršenih radova sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je obišla lokaciju predmetnog ugovora i konstatovala da su radovi izvedeni prema projektu u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima, normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju Historijskog područja - Stari grad Blagaj (Stjepan grad) u Blagaju kod Mostara nacinalnim spomenikom BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 37/04) i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene Novine FBiH", brojevi: 2/06, 72/07, 32/08, 40/10 i 13/10). Radovi su primljeni od strane investitora (Agencija "Stari grad").

 

 

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
« Prethodna   Sljedeća »