• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove)
Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) PDF Ispis E-mail

Image

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove)

Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenula postupak javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda  za nabavku radova – „Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar – II Faza (nastavak obnove)“.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (GD „Bišina“, Mostar) s istim je potpisan Ugovor 22.06.2016.godine za radove na „Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar – II Faza (nastavak obnove)“. Vrijednost izvršenih radova je 15.792,66 KM (sa PDV-om). Nadzor nad predmetnim radovima je vodio („Arhi Plus“, Mostar) u vrijednosti 675,00 (bez PDV-a).  Sredstva su dobivena iz Budžeta Grada Mostara za 2016. godinu.

Izvedeni su slijedeći radovi:

Predhodni radovi

-          Skidanje starih oštećenih drvenih greda, stropa i krova;

-          Čišćenje kompletnog objekta od otpada i šuta;

-          Čišćenje i odvoz divljeg raslinja, korova i šiblja oko objekta.

Tesarski radovi

-          Dobava i ugradnja ležišnica u kamene zidove;

-          Izrada međuspratne konstrukcije koja se sastoji od drvenih hrastovih greda.

Stolarski radovi

-          Izrada dvokrilnog zaokretnog prozora sa nadsvjetlom od hrastovine.

Kamenoklesarski radovi

-          Demontaža komplet kamenih okvira oko prozora sa demontažom demira;

-          Izrada elemenata koji su polomljeni sedimentnog porijekla sa ubušenim ležištima za demire.

Kovački radovi

-          Izrada prozorskih rešetki od kovanog željeza.

Ostali radovi

-          Zazidavanje rupa u kamenim zidovima nakon postavljanja međuspratne konstrukcije;

-          Ostala neophodna zidanja kamenom u krečnom malteru;

-          Doprema i montaža skele.

Izvođač, GD „Bišina“ je 23.11.2016. godine obavjestio Agenciju „Stari grad“ o završetku radova na projektu „Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar – II Faza (nastavak obnove)“. Dana 24.11.2016. godine je donesena Odluka o formiranju Komisije za pregled izvršenih radova u čijem sastavu su učestvovali predstavnici investitora, nadzora i izvođača. Dana 29.11.2016. godine, Komisija za pregled izvršenih radova je utvrdila da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, a sve prema projektu i u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju Graditeljske cjeline - Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), Grad Mostar i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Sl. Novine FBiH 2/06, 72/07, 32/08, 40/10 i 13/10), te su radovi prihvaćeni od strane investitora.

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
« Prethodna   Sljedeća »