• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89 (Šahovski klub)
Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89 (Šahovski klub) PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89, Mostar".  (Odluka broj: I-25-31/17 od 10.01.2017. godine).

Na Portalu Agencije za Javne nabave BiH (EJN) je objavljeno Obavještenje o predmetnoj nabavci. (Obavještenje broj: 1235-7-3-1-3-1/17 od 12.01.2017. godine).

Dana  23.01.2017. godine u prostorijama Agencije "Stari grad" obavljeno otvaranje ponuda za radove na "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89, Mostar". Do početka otvaranja blagovremeno su pristigle dvije ponude. Predstavnici ponuđača nisu prisustvovali otvaranju ponuda niti je bilo primjedbi na postupak otvaranja istih. Nakon sprovedene procedure oko otvaranja ponuda, Komisija za javno otvaranje ponuda je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda za radove na predmetnom projektu. (Zapisnik broj: I-25-31-8/17 od 23.01.2017. godine.).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je 25.01.2016. je izvršila ocjenu ponuda na osnovu kriterija za dodjelu ugovora - tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda i rang listu ponuđača. (Zapisnik Broj: I-25-31-9/17 od 25.01.2016. godine.).

26.01.2016. godine, na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke Agencije "Stari grad", donesena Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za radove na projektu  "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89, Mostar".  (Odluka Broj: I-25-31-10/17 od 26.01.2017. godine).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za radove na predmetnom projektu (Ugovor broj: I-25-31-13/17 od 01.02.2017. godine).

Na Portalu Agencije za Javne nabave BiH (EJN) objavljen Izvještaj o provedenom postupku - dodjeli ugovora (Postupak broj: 1235-7-3-1/17 od 02.02.2017. godine).

Odluka JN - tekuće održavanje prostor u M Tita 89 - radovi 

EJN Obavještenje - M Tita 89 - konkurentski zahtjev-radovi

Zapisnik sa otvaranja ponuda-Tekuće održavanje objekata u M. Tita 89 

Zapisnik o ocjeni ponuda-Tekuće održavanje prostora u ulici M. Tita 89 

Odluka-najpovoljniji ponuđač-tekuće održavanje prostora u ul. M. Tita 89 

Ugovor - tekuće održavanje prostor u M. Tita 89 - radovi 

EJN - Izvještaj o provedenom postupku - prostor u M. Tita 89 - radovi 

Aneks ugovora za Tekuce odrzavanje prostor u ulic M Tita 89 

 
« Prethodna   Sljedeća »