• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Iluminacija Herceg Stjepan grada
Iluminacija Herceg Stjepan grada PDF Ispis E-mail

  Image

Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara

Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada)", Ugovor je potpisan 21.11.2016. godine sa najpovoljnijim ponuđačem "Amitea" d.o.o. Mostar. Vrijednost radova je 33.797,79KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvođenjem radovana predmetnom projektu je obavljala IGH d.o.o. Mostar u vrijednosti od 1.490,00KM (sa PDV-om).

S obzirom da se u završnoj fazi radova došlo do saznanja da je potrebno izvršiti dodatne radove koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim ugovorom, a radi dosljednog izvršenja radova, pokrenuta je procedura pregovaračkog postupka bez obavještenja sa izvođačem. Ugovor je potpisan 26.12.20216. godine, a vrijednost dodatnih radova iznosi 4.526,64 KM (sa PDV-om).

Sredstva su osigurana od strane Federalnog ministarstva raseljenbih osoba i izbjeglica, a u svrhu sufinansiranja navedenog projekta za 2016. godinu. Također, dio sredstava je osiguran iz granta Ministarstva civilnih poslova BiH za sufinansiranje projekata institucija kulture BiH u 2016. godini. Sredstva za dodatne radove su obezbjeđena od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

U skladu sa okončanom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

- Svjetiljke-nabava i ugradnja LED reflektora;

- Mjerenja, atesti i podešanja;

- Zaštita-video nadzor;

- Zaštita-protivprovala.

Dodatni radovi:

- Zaštita-video nadzor;

-Zaštita-protivprovala;

-Radovi na osposobljavanju ADSL mreže.

Radovi na projektu  "Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada)" u Blagaju kod Mostara su završeni 28.12.2016. godine.

Komisija za pregled izvršenih radova, sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je 30.12.2016. godine izvršila pregled radova i konstatovala da su svi radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, prema projektu u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, te da se isti mogu primiti od strane investitora.

Napomena: Prva faza projekta "Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara, koja je završena u aprilu 2015. godine,  se može pregledati pod nazivom Vanjska rasvjeta zidina Stjepan grada.

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
Sljedeća »