• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO World Heritage


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Search
Search Keyword stari
Total 109 results found. Search for [ stari ] with Google

Results 1 - 50 of 109
...tpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Agencije "Stari grad" u 2018. godini. (Ugovor broj: I-51-877-7/17 od 03.01.2018. godine).  ...

...zuma usluga monitoringa tehničke zaštite protivprovalnim alarmnim sistemom objekta Agencije "Stari grad" za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. (Odluka broj: I-51-858/17 od 1...

Pokrenut postupak nabavke usluga održavanja računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" Mostar za 2018. godinu. (Odluka broj: I-51-868/17 od 20.12.2017. godine). Donesena Odlu

4. Sporazum o raskidu Ugovora - kancelarijski materijal
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Potpisan Sporazum o raskidu Ugovora  za nabavku kancelarijskog materijala između Agencije "Stari grad" Mostar i "Famis" d.o.o. Mostar (Sporazum broj: I-51-35-8/17 od 25.12.201

5. Popravak el. instalacija u Agenciji "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Pokrenut postupak nabavke usluga popravke elekto-instalacija u prostorijama Agencije "Stari grad"Mostar (Odluka broj: I-51-865/17 od 18.12.2017. godine). Odluka JN 865-17 popravka el instal

6. Servisiranje vozila Škoda Fabia
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
..., pop nitne, brava vrata, spona volana) i popravak brave gepeka vozila Škoda-Fabia Agencije "Stari grad". (Odluka broj: I-51-859/17 od 13.12.2017. godine). Odluka 859-17 servis auta ...

...e krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Komisia za javne nabavkeAgencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda (Broj: I-25-480-7/17 od 28.06. 2017. ...

Do izmjene i dopune Plana javnih nabavki Agencije "Stari grad" Mostar je došlo usljed neplaniranih aktivnosti, a po Rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove b

...on;tenjebroj: 1235-7-3-47-3-15/17 od 31.10.2017. godine). Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je u zakazano vrijeme, po tenderskoj dokumentaciji, pristupila otvaranju blago...

10. Nabavka PC računara
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...bavke BiH objavljen izvještaj o provedenom postupku nabavke PC računara za potrebe Agencije "Stari grad" (Izvještaj broj: 1235-8-1-50/17 od 21.11.2017. godine).  Odl...

  Agencija "Stari grad" Mostar je ažurirala Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.  PLAN JN ASGMO 2017 godina

12. Nabavka kompjutera za potrebe Agencije "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku Robe: "Nabavka novog kompjutera" (Odluka broj: I-51-7

... nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga godišnje registracije vozila Agencije "Stari grad" - Škoda "Fabia-classic" (Odluka broj: I-51-767/17 od 25.1...

Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke za "Izrada glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Utvrda S

Prema Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu pokrenut  otvoreni postupak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasn

...t konkurentski postupak javne nabavke za usluge Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad). Odluka broj: I-25-709/17 od 20.09.2017. godine. ...

17. Popravka kopir aparata Agencije "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog postupka za nabavu usluga: Popravka kopir aparata Canon iR 2016 Agencije "Stari

... o pokretanju javne nabave radova putem direktnog sporazuma za redovno održavanje objekta Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-25-708/17 od 19.09.2017. godine). Razlog donoše...

... nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga godišnje registracije vozila Agencije "Stari grad" - Renault "Laguna" (Odluka broj: I-51-694-2/17 od 18.09.2017. go...

20. Servisiranje vozila Agencije "Stari grad" - Škoda Fabia
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...nut postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja vozila Agencije "Stari grad" - Škoda "Fabia". (Odluka broj: I-51-726/17 od 28.09.2017. g...

Agencija "Stari grad" je pokrenula postupak putem direktnog sporazuma za nabavu radova na"Hitni radovi na saniranju oštećenja na krovu kuće (Klub skakača Mostari) uz k

.... Maj u Mostaru. (Odluka broj: I-25-711/17 od 25.09.2017. godine). Direktor Agencije  "Stari grad" donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Izrade Glavnog proje...

...(Broj: I-25-316-12/17 od 18.05.2017. godine) za Izradu Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad), između Agencije "Stari grad" Mostar i Grupe ponuđač...

Agencija "Stari grad" zbog hitnosti i nepredviđene situacije na terenu pokrenula Posebnu Odluku pokretanja postupka javne nabave (direktni sporazum) za nabavku radova na "Tekuć

...roj: 1235-7-2-37-3-11/17 od 21.06.2017. godine).  Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je nakon javnog otvaranja ponuda sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda (broj: I...

...aciju video nadzora u Starom gradu Mostar. Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Obavještenje o nabavci usluga instaliranja video opreme/dogra...

Agencija "Stari grad" pokrenula postupak nabave usluga Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad). (Odluka broj: I-25-316/17 od 06.0

...ja objekata u vlasništvu Grada Mostara (Narodno pozorište Mostar, restoran Hindin han Stari grad-dopuna projekta, objekat u ulici M. Tita Mostar-bivša Standard konfekcija, pr...

Agencija "Stari grad" Mostar započela postupak nabave radova za projekat "Tekuće održavanje stepenica u ulici Kurluk kod restorana "Evropa". (Odluka broj: I-25-356/17

  Nabava usluga Monitoringa i mobilne intervencije za Stari grad u Blagaju (Stjepan grad). Odluka JN - Monitoring i zaštita Stjepan Grada u Blagaju

Agencija "Stari grad" Pokrenula postupak javne nabave  usluga izrade projekta putem direktnog sporazuma za "Izradu projekta rekonstrukcije Vlahine kuće u Brankovcu-Mosta

  Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.  Plan nabavki 2017

TEKUĆE ODRŽAVANJE PROSTOR U UL. R. BITANGE BR.13 (CENTAR ZA KULTURU) Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjev

...aron;tenja: 1235-7-3-16-3-3/17 od  30.01.2017. godine).  U prostorijama Agencije "Stari grad" Komisija za javne nabavke je izvršila proceduru  otvaranja  d...

Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Privremeni Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu. Privremeni Plan JN ASGMO 2017

Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tit

Agencija "Stari grad", a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  zbog neobrazloženja  cijene ponude prvorangiranog ponuđača i ne ispunjavanja uslova iz tenderske dokumenta

38. Odluka o pokretanju JN - kancelarijski materijal za 2017. godinu
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
  Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o pokretanju postupka Javnih nabavki - nabava kancelarijskog materijala za 2017. godinu (Odluka broj: I-51-35/17 od 11.01.2017.god

39. Popravka Škoda Fabia Agencije "Stari grad" - decembar 2016
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Pokrenut postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za popravku vozila Agencije "Stari grad" - Škoda Fabia. (Odlukabroj: I-51-1137-2/16 od 16.12.2016.). Odluka JN -

Agencija "Stari grad" pokrenula postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku: Programiranje i puštanje u rad hidraulične prepreke na lokaciji kod caffe "Os

Agencija "Stari grad" je  20.12.2016. godine donijela Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova n

...i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenula postupak javne nabave putem konkurentskog zah...

43. Odluka o pokretanju Javnih nabavki za 2017. godinu
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
Agencija "Stari grad" je donijela Odluke o pokretanju Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga i roba: - Usluga: tehnička zaštita - protivprovalno obezb

...-7-3-42-3-9/16 od  06.12.2016. godine). Dana 19.12.2016. godine u prostorijama Agencije "Stari grad" je izvršeno javno otvaranje dostavljenih ponuda-konkurentski zahtjev za...

...(Stjepan grad) III Faza (nastavak obnove) Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić&ldquo...

...g grada Blagaja (Stjepan grad) III Faza Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić&ldquo...

Agencija "Stari grad" je dana 21.10.2016. godine pokrenula postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Iluminacija Starog gra

...Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem Agencije "Stari grad" PROJEKTANT: Federalni zavod za zaštitu spomenika i N.P. PROJEKT ...

...u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž. građ. PROJEKTANT: ...

...uplaćena od strane Grada Mostara, a od prikupljenih namjenskih sredstava po zaključenom Ugovoru Općine Stari grad i Fondacije Aga Khan Trust, a koja su ostala neutrošena u 2013. godini. ...

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Poll

Is tourist signalization in the old city part noticeable?
 

Random Image