Rekonstrukcija Stare Biskupije u Vukodolu (nastavak predviđenih radova za 2017)

Image

Pokrenut postupak nabave radova putem konkurentskog zahtjeva  za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Postupak će biti sporoveden E-aukcijom.

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljeno Obavještenje o nabavci radova za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Obavještenje broj: 1235-7-3-36-3-10/17 od 16.06.2017. godine).

Dana 28.06.2017. godine izvršeno javno otvaranje ponuda za  radove na projektu Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Komisia za javne nabavkeAgencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda (Broj: I-25-480-7/17 od 28.06. 2017. godin), te je uradila i predala odgovornom licu Agencije "Stari grad" Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za navedeni projekat (Zapisnik broj: I-25-480-8/17 od 07.07.2017. godine).

Direktor Agencije "Stari grad" je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova (Odluka broj: I-25-480-9/17 od 07.07.2017. godine).

Potpisan  Ugovor sa firmom d.z.g Građevinar Fajić za izvršenje radova predmetnog projekta (Ugovor broj: I-25-480-12/17 od 20.07.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke radova za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Postupak broj: 1235-7-3-36/17 od 20.07.2017.godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor nad radovima na projektu Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Odluka broj: I-25-623-4/17 od 21.07.2017. godine).

Potpisan Ugovor za nadzor nad radovima na predmetnom projektu. (Ugovor broj: I-25-623-5/17 od 21.07.2017.godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave usluga nadzora nad radovima na projektu nastavka rekonstrkcije Biskupije u Vukodolu (Postupak broj: 1235-8-2-39/17 od 21.07.2017. godine).

Zbog nemogućnosti pronalaska hrastovog drveta potrebne kvalitete na tržištu došlo je do Aneksa Ugovora broj: I-25-480-12/17 od 20.07.2017. godine. Aneks je potpisan između ugovorenih strana, naručioca Agencije "Stari grad" i izvođača "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar.

Odluka 480-17 Biskupija u Vukodolu

EJN Obavještenje - Biskupija II faza - 2017 

Zapisnik 480-7-17 Biskupija Ii faza nastavak radova 

Zapisnik 480-8-17 Biskupija II faza ocjena ponuda 

Odluka 480-9-17 Biskupija II faza izbor najpovoljnije ponude 

Ugovor 480-12-17 Biskupija u Vukodolu-radovi 2017 

EJN - Izvjestaj Biskupija II faza za radove u 2017 

Odluka JN - Biskupija II faza 2017 - nadzor 

Odluka - izbor najpovoljnije ponude - Biskupija IIfaza 2017 - nadzor 

Ugovor 623-5-17 Biskupija 2017 - nadzor 

EJN Izvjestaj - Biskupija II faza -nadzor 

Aneks Ugovora 480-19-17 Biskupija II faza