Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekti: Narodno pozorište i atelier D'Art)

Image

Prema Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu pokrenut  otvoreni postupak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-673/17 od 25.08.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljeno Obavještenje o nabavci radova putem otvorenog postupka sa e-aukcijom  za projekat "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Postupak broj: 1235-1-3-41-3-12/17 od 06.09.2017. godine).  

Dana 27.09.2017. godine, u prostorijama Agencije "Stari grad" Komisija za javne nabavke "Agencije" je izvršila pregled dostavljenih ponuda, te sačinila zapisnik o otvaranju ponuda za projekat "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Zapisnik broj: I-25-673-10/17 od 27.09.2017. godine).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je izvršila uvid u pristigle ponude, sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te dala prijedlog  direktoru Agencije "Stari grad" za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju sa obrazloženjem. (Zapisnik broj: I-25-673-11/17 od 29.09.2017. godine).

Direktor Agencije "Stari grad" donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Odluka broj: I-25-673-12/17 od  29.09.2017. godine). Sa portala Agencije za javne nabavke BiH je devet ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju za ovaj projekat, a na adresu Agencije "Stari grad" su stigle dvije (2) ponude od kojih jedna nije zadovoljavala uslov profesionalne i tehničke sposobnosti. Zbog toga što samo jedna ponuda ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji, onda u skladu sa Pravilnikom  o primjeni E-aukcije ako je primljena jedna prihvatljiva ponuda nema E-aukcije.

Pokrenut postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nadzor nad radovima na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-736/17 od 02.10.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nadzor nad radovima na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-736-5/17 od 11.10.2017. godine).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem (Ugovor broj. I-25-673-13/17 od 16.10.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o dodjeli Ugovora. (Obavještenje broj: 1235-1-3-41-5-14/17 od 16.10.2017. godine).

Objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (Izvještaj broj: 1235-1-3-41/17 od 16.10.2017. godine).

Potpisan Ugovor za vršenje usluga nadzora nad radovima na projektu  "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)" (Ugovor broj: I-25-736-6/17 od 17.10.2017. godine).

Na portalu www.ejn.gov.ba objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga nadzora za predmetni projekat (Izvještaj broj: 1235-8-2-46/17 od 17.10.2017. godine).

Odluka JN 673 - tekuce odrzavanje - Narodno pozoriste

EJN Obavjestenje - Narodno pozoriste 

Zapisnik o otvaranju ponuda 673-10-17 objekti u vlasništvu Grada Mostara 

Zapisnik 673-11-17 ocjena ponuda - objekti u vlasništvu Grada mostara 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 673-12-17 objekti u vlasništvu Grada Mostara 

Odluka JN 736-17 Narodno pozorište - nadzor 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 736-5-17 Nadzor nad radovima - Narodno pozorište 

Ugovor 673-13-17 Narodno pozoriste - Radovi 

EJN Obavjestenje o dodjeli Ugovora - Narodno pozoriste 

EJN Izvjestaj o provedenom postupku - Narodno pozoriste 

Ugovor 736-6-17 Nadzor nad radovima - Narodno pozoriste 

EJN Izvjestaj o provedenom postupku - Narodno pozoriste - Nadzor nad radovima