Nabavka kompjutera za potrebe Agencije "Stari grad"

Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku Robe: "Nabavka novog kompjutera" (Odluka broj: I-51-783/17 od 03.11.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Robe: "Nabavka novog kompjutera" (Odluka broj: I-51-783-5/17 od 08.11.2017. godine).

Posebna odluka JN - nabavka kompjutera za potrebe Agencije Stari grad

Odluka 783-5-17 izbor najpovoljnije ponude - nabavka kompjutera