• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow O Agenciji arrow Akti o osnivanju
Akti o osnivanju PDF Ispis E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA GRAD MOSTAR GRADSKO VIJEĆE Broj: 01-402-1047/05 Mostar, 23.11.2005. godine  Na osnovu člana 50. stava 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05) i člana 28. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na trinaestoj sjednici održanoj 23.11.2005. godine, donosi ODLUKUO OSNIVANJUAGENCIJE «STARI GRAD» 

1         OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Imajući u vidu Konvenciju o svjetskoj baštini i Operativne smjernice za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005. godine), za vršenje određenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine «zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru» i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom (UNESCO) i primjene tih pristupa u širem okruženju starog dijela grada (naučno i arheološko istraživanje, restauracija, nova uporaba i stalni nadzor), osniva se AGENCIJA «STARI GRAD» (u daljnjem tekstu: Agencija).Agencija ima svojstvo pravnog lica i status samostalne gradske upravne organizacije.Sjedište Agencije je u Mostaru – Ulica Maršala Tita, Aleksa Šantića park.

Član 2.

Agencija ima žiro račun.Agencija ima pečat, u skladu sa zakonom i odlukom o pečatu Grada Mostara.Memorandum i drugi dokumenti Agencije napisani su i na engleskom jeziku.

Član 3.

Agencija obavlja stručne i druge poslove u oblasti prostornog uređenja (92.552 – «Zaštita kulturne baštine»; 72.300 – «Obrada podataka» i 72.400 «Izrada i upravljanje bazom podataka»), a posebno:zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Mostara;pravilno očuvanje i zaštita imovine u «zoni Starog mosta u starom gradu u Mostaru», kao nove svjetske baštine;provođenje management plana te drugih stručnih zadataka i obaveza utvrđenih u Konvenciji o svjetskoj baštini i Operativnim smjernicama za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005. godine) i drugim dokumentima koji reguliraju pravilno očuvanje svjetske baštine;suradnja sa gradskim organima i gradskim upravnim organizacijama u procesu strategijskog planiranja i planiranja «zone Starog mosta u starom gradu u Mostaru»;koordinaciju aktivnosti sa gradskim organima iz oblasti prostornog uređenja i održavanja «zone Starog mosta u starom gradu u Mostaru»;izrada prijedloga, razvojnih programa i politika, kao i ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i drugih aktivnosti u svrhu oživljavanja «zone Starog mosta u starom gradu Mostaru»;promocija «zone Starog mosta u starom gradu u Mostaru», kao kulturnog središta kroz suradnju sa kulturnim, obrazovnim, turističkim i srodnim institucijama;formiranje i održavanje elektronske prostorne baze podataka i njezino uključivanje u jedinstveni gradski prostorni informacijski sustav;vršenje drugih stručnih poslova iz oblasti zbog koje je osnovana.

2         Unutrašnja organizacija

Član 4.

Unutrašnja organizacija Agencije utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuje se posebno:organizacijske jedinice i njihova nadležnost;sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: nazive radnih mjesta, opis poslova, uslove za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv skupine u koju spadaju poslovi, složenost poslova i druge elemente;način rukovođenja;programiranje i planiranje poslova;ovlaštenja i odgovornosti rukovodećih državnih službenika u vršenju poslova;broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uslovi za prijem pripravnika;druga pitanja predviđena posebnim propisom.

Član 5.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji iz člana 4. ove Odluke donosi gradonačelnik, uz saglasnost Gradskog vijeća.Pojedinačne interne akte o rješavanju o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa i drugih pojedinačnih odnosa donosi direktor Agencije.

3         Rukovođenje i rukovodeći državni službenici

Član 6.

Radom Agencije rukovodi direktor, u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i ovoj odluci, i lično je odgovoran za obavljanje funkcije kao i za rad Agencije.Za direktora može biti imenovana osoba koja ima VSS, najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulturno-povijesnog nasljeđa, položen stručni upravni ispit i koja ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom.

Član 7.

Direktor Agencije je rukovodeći državni službenik.Direktora Agenicje postavlja gradonačelnik, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine «»Službene novine F BiH», broj 29/03).

4         Vršenje poslova i radni odnosi

Član 8.

Poslove osnovne djelatnosti u Agenciji vrše državni službenici visoke školske spreme, a dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti vrše namještenici više, srednje i niže školske spreme.Vrsta, složenost i sadržaj poslova i uslovi za njihovo vršenje, utvrđuju se posebnim propisom, u skladu federalnog zakona kojim se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika.

Član 9.

Položaj, prava, dužnosti i odgovornost, kao i plaće i druga materijalna prava iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom državnih službenika i namještenika Agencije, uređuje se internim općim i pojedinačnim aktima, u skladu sa posebnim federalnim zakonima o radno-pravnom statusu službenika, odnosno namještenika.Interni opći akt iz stava 1. ovog člana objavljuju se u «Službenom glasniku Grada Mostara».

5         Odnos Agencije prema Gradskom vijeću i gradonačelniku

Član 10.

Za svoj rad i stanje u oblasti za koju je osnovana, kao i za zakonito, potpuno, efikasno i profesionalno vršenje poslova iz svoje nadležnosti Agencija je odgovorna Gradskom vijeću i gradonačelniku.Agencija ima ovlasti i obaveze Gradskom vijeću podnositi, radi razmatranja, pojedina pitanja iz svoje nadležnosti i davati preporuke u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa.Agencija je obavezna na zahtjev Gradskog vijeća, podnositi izvještaj o svom radu, o stanju u oblasti i o izvršavanju zakona i drugih propisa, odgovarati na pitanja Gradskog vijeća i u skladu sa programom rada Gradskog vijeća, odnosno na njegov zahtjev, pripremati određene odluke i druge propise, kao i analitičke, informativne i druge materijale.

Član 11.

Odnos Agencije prema gradonačelniku, kao organu izvršne vlasti, zasniva se na obavezi provođenja zahtjeva i smjernica, koje u skladu sa ustavom i zakonom, utvrdi gradonačelnik, kao i odgovornosti za stanje u oblasti iz svoje nadležnosti.

Član 12.

U cilju provođenja zakona i drugih propisa od strane Agencije, gradonačelnik joj može odrediti izvršenje određenih zadataka, koje je Agencija dužna izvršiti.

Član 13.

Gradonačelnik ima pravo i obavezu razmatrati rad Agencije i ispitivati stanje u oblasti iz njene nadležnosti i pokrenuti postupak za smjenjivanje rukovodećih službenika, ako ocijeni da se ne izvršavaju pravilno i na zakonom predviđen način poslovi iz nadležnosti Agencije i da su zbog toga nastale ili mogu nastati štetne posljedice po prava i dužnosti građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili posljedice za javne interese.

6         Odnos Agencije prema organima uprave i pravnim osobama

Član 14.

Agencija surađuje s organima uprave Grada Mostara i pravnim osobama, po pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od značaja za rad Agencije ili su od interesa za rad organa uprave ili te pravne osobe.Organi uprave i pravne osobe obavezne su, u skladu sa zakonom, na zahtjev Agencije, dostavljati podatke, informacije i drugu dokumentaciju iz oblasti svoje djelatnosti, ako su ti podaci, informacije i dokumentacija od značaja za vršenje poslova iz nadležnosti Agencije.

7         Odnos Agencije prema javnosti

Član 15.

Agencija je obavezna, na zahtjev pravnih lica iz oblasti medija i drugih sredstava javnog informiranja, pružati obavještenja i davati podatke o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informiranja.Agencija će uskratiti davanje podataka koji predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, što se čini na način predviđen propisima o zaštiti tih tajni.Davanje podataka, u skladu sa odredbom stava 1. ovoga člana, vrši se na način predviđen Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 32/01) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

8         Sredstva za rad Agencije

Član 16.

Sredstva za rad Agencije utvrđuju se u budžetu Grada, u visini koja osigurava vršenje poslova iz nadležnosti Agencije, polazeći od prirode i veličine posla, broja izvršitelja i drugih uslova neophodnih za efikasno vršenje poslova iz njene nadležnosti.Prihodi koje Agencija ostvari svojom djelatnošću čine budžetska sredstva Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom, budžetom Grada i drugim propisima.

Član 17.

Sredstva za rad Agencije su:sredstva za plaćesredstva za materijalne troškovesredstva za posebne namjene isredstva opremeNaredbodavac za korištenje sredstava iz stava 1. ovoga člana, u skladu sa zakonom, propisom Gradskog vijeća i drugim propisima, je direktor Agencije.

9         Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Član 18.

Agencija je dužna voditi kancelarijsko i arhivsko poslovanje iz svoje nadležnosti.Kancelarijsko i arhivsko poslovanje vodi se na način utvrđen posebnim federalnim propisima koji se odnose na kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprave, upravnih organizacija i drugih pravnih lica.

10   Prelazne i završne odredbe

Član 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju sa radom Gradski zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Mostar i Jedinica za koordinaciju projekta izgradnje Starog mosta u Mostaru (PCU).Agencija je pravni sljedbenik subjekata iz prethodnog stava.Gradski zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Mostar i Jedinica za koordinaciju projekta izgradnje Starog mosta u Mostaru (PCU), dužni su sva službena akta, spise, i svu drugu službenu dokumentaciju, zapisnički predati Agenciji.

Član 20.

Agencija preuzima sve službenike i namještenike koji su imali zasnovan radni odnos u institucijama iz člana 19. ove Odluke do dana prestanka sa radom tih pravnih subjekata.Daljnji radno-pravni status službenika i namještenika iz prethodnog stava, riješit će se na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji iz člana 4. ove odluke, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, te eventualno pitanje prekobrojnih riješit će se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 21.

Ovlaštene osobe dosadašnjih pravnih subjekata iz člana 19. ove Odluke dužne su podnijeti zahtjev za brisanje iz sudskog registra.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Agencije «Stari Grad» Mostar («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj 1/05), Odluka o osnivanju Jedinice za koordinaciju projekta izgradnje Starog mosta, broj 01-530/20000 od 11.04.2000. godine te Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad «Gradskim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Mostara» («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj 15/04).

Član 23.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana nakon objavljivanja u «Službenom glasniku Grada Mostara».       


                           
Predsjednik Gradskog vijeća
                                           Murat Ćorić