• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Traži
Ključna Riječ mostar
Ukupno 145 nađenih rezultata. Ključna riječ [ mostar ] - Google

Stranice 1 - 50 od 145
Pokrenut postupak javne nabave radova za "Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru". (Odluka broj: I-25-850/17 od 08.12.2017. godine). Na portalu Agencije za javne nabav

... Pokrenut postupak nabavke usluga održavanja računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" Mostar za 2018. godinu. (Odluka broj: I-51-868/17 od 20.12.2017. godine). Donesena Odluk...

3. Sporazum o raskidu Ugovora - kancelarijski materijal
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...razum o raskidu Ugovora  za nabavku kancelarijskog materijala između Agencije "Stari grad" Mostar i "Famis" d.o.o. Mostar (Sporazum broj: I-51-35-8/17 od 25.12.2017. godine) ...

4. Popravak el. instalacija u Agenciji "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...okrenut postupak nabavke usluga popravke elekto-instalacija u prostorijama Agencije "Stari grad"Mostar (Odluka broj: I-51-865/17 od 18.12.2017. godine). Odluka JN 865-17 popravka el instala...

...ovorenih strana, naručioca Agencije "Stari grad" i izvođača "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar. Odluka 480-17 Biskupija u Vukodolu EJN Obavještenje - Biskupija II ...

6. Karađoz-begov most u Blagaju
(Vijesti/Vijesti)
...predhodnih radova istražnog karaktera sa izradom projekta restauracije Karađoz-begova mosta u Blagaju kod Mostara. (Odluka broj: I-25-840/17 od 05.12.2017. godine). Na portalu Agencije za javne ...

Do izmjene i dopune Plana javnih nabavki Agencije "Stari grad" Mostar je došlo usljed neplaniranih aktivnosti, a po Rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove b

...za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar". (Odluka broj: I-25-762/17 od 23.10.2017. godine). Na portalu Agencije za ...

  Agencija "Stari grad" Mostar je ažurirala Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.  PLAN JN ASGMO 2017 godina

Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke za "Izrada glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Utvrda S

11. Seminar u organizaciji REC doo Sarajevo
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...usluga putem direktnog sporazuma - Jednodnevni seminar u organizaciji REC d.o.o. Sarajevosa održavanjem u Mostaru. Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljen izvjestaj o provedenom postu...

...pak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odl...

13. Popravka kopir aparata Agencije "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...direktnog postupka za nabavu usluga: Popravka kopir aparata Canon iR 2016 Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-51-742/17 od 04.10.2017.godine). Odluka 742-17 popravka kopir apar...

...vne nabave radova putem direktnog sporazuma za redovno održavanje objekta Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-25-708/17 od 19.09.2017. godine). Razlog donošenja ove odluke j...

...orazuma za nabavu radova na"Hitni radovi na saniranju oštećenja na krovu kuće (Klub skakača Mostari) uz kulu Halebiju u Mostaru" (Odluka broj: I-25-719/17 od 26.09.2017. godine)...

...geotehničkog inženjerstva (misija G23) za objekat kluba "Brodari" na Mejdanu u ul. Trg 1. Maj u Mostaru. (Odluka broj: I-25-711/17 od 25.09.2017. godine). Direktor Agencije  &qu...

...sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad), između Agencije "Stari grad" Mostar i Grupe ponuđača (Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mašinski fak...

...bave (direktni sporazum) za nabavku radova na "Tekućem održavanju spojnica na kaldrmi Starog mosta u Mostaru", jer ista nije bila predviđena u Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad&...

...ku usluga za projekat "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru". (Odluka broj: I-25-552/17 od 14.06.2017. godine). Na portalu Agencije za...

Nastavak postavljanja/instaliranja novih kamera za realizaciju video nadzora u Starom gradu Mostar. Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Ob

...Mejdanu. (Odluka broj: I-25-338/17 od 11.04.2017. godine). Potpisan Ugovor sa Arhi Plus d.o.o. iz Mostara za Izradu Glavnog projekta sa revizijom rekonstrukcije eksterijera kluba "Brodari...

...okrenut postupak nabave usluga Izrade projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara (Narodno pozorište Mostar, restoran Hindin han Stari grad-dopuna projekta, obje...

Agencija "Stari grad" Mostar započela postupak nabave radova za projekat "Tekuće održavanje stepenica u ulici Kurluk kod restorana "Evropa". (Odluka broj: I-25-356/17

...a  za nabavku usluga"Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara" (Odluka broj: I-25-300/17 od 31.03.2017. godine). Odluka JN - izrada projekt...

...ade projekta putem direktnog sporazuma za "Izradu projekta rekonstrukcije Vlahine kuće u Brankovcu-Mostar"  (Odluka broj: I-25-219/17 od 09.03.2017.godine). Donesena Odluka o na...

...  radova putem direktnog sporazuma za "Tekuće održavanje fasade J.U. Narodna biblioteka" u Mostaru. (Odluka broj: I-25-217/17 od 08.03.2017.godine). Odluka o najpovoljnijem ponuđa...

  Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.  Plan nabavki 2017

...a dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Odluka broj: I-25-92/17 od 26.01.2017. godine). Na portalu EJN Agencije ...

Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Privremeni Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu. Privremeni Plan JN ASGMO 2017

... konkurentskog zahtjeva za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89, Mostar".  (Odluka broj: I-25-31/17 od 10.01.2017. godine). Na Portalu Agencije...

...  Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na proj...

32. Iluminacija Herceg Stjepan grada
(Projekti/Projekti)
...  Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na proj...

...8.01.2017. godine). Odluka o poništenju - Tekuće održavanje objekata u vlasništvu grada Mostara ...

34. Odluka o pokretanju JN - kancelarijski materijal za 2017. godinu
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
  Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o pokretanju postupka Javnih nabavki - nabava kancelarijskog materijala za 2017. godinu (Odluka broj: I-51-35/17 od 11.01.2017.god

...nog sporazuma za usluge: "Izrada projekta tekućeg održavanja prostor u ulici Maršala Tita 89, Mostar". (Odluka broj: I-25-1149/16 od 22.12.2016.) Odluka JN - Izrada projekta teku...

... radova na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara" - dodatni radovi koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor broj: I-25-96...

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenul

...a dostavu ponuda  za radove na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara".  (broj Odluke: I-25-1076/16 od 01.12.2016. godine). Objavljeno obavje&...

...;Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

...o;Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

...za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".   Obavjestenje o Javnoj nabavci, na portalu EJN Agencije za Javnu na...

Vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan Grada) u Blagaju kod Mostara, LOT 1 INVESTITOR: Grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno minis

...im tavanicama Biskupije u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž...

...u Tabhanu u Starom gradu Ugovor je zaključen 07.05.2014.godine sa GD „ARHITEKT“ d.o.o. Mostar Vrijednosti izvršenih radova je 5.110,32 KM sa PDV-om. Sredstva s...

II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu, Mostar Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar) sa i

...on;titom UNESCO-a). Ugovor je potpisan 24.07.2014.godine između Agencije „Stari grad“ Mostar i „DELTA-Z Infinitinet“  d.o.o. Mostar za usluge izrade Projekta &bd...

...quo;Stari grad“ je dana 28.03.2016.godine zaključila Ugovor sa firmom „GRADNJA“ d.o.o. Mostar za izvođenje radova na projektu „Tekuće održavanje eksterijera objekata M.Tita b...

48. Muzički centar Pavarotti
(Vijesti/Vijesti)
...ektnog sporazuma za  "Farbanje drvenih površina i enterijera Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru". (broj Odluke: I-25-686/16 od 24.06.2016.) Nakon zahtjeva za ponudu, te do...

...ktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016....

Agencija "Stari grad" Mostar je dana 05.05.2016. godine donijela Odluku o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za radove na projektu "Rekonstrukcija krovišta i str

«« Početak « Prethodna 1 2 3 Sljedeća » Kraj »»

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije